Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja

Koji dokumenti su potrebni za sklapanje Ugovora i izdavanje kartica?

Da bi mu bila izdata debitna/Kreditna kartica, kupac mora dostaviti sljedeće: OP obrazac (ovjerene potpise ovlašćenih zastupnika), potvrdu o registraciji / osnivanju (izvod iz poslovnog registra kompanije koji se odnosi na odluku Agencije za privredne registre), potvrdu o registraciji PDV, potvrdu iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika u poreskoj upravi (potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju), zahtjev za izdavanje GAZPROM debitne kartice za gorivo i specifikacije vozila za potrebe izdavanja debitne kartice. Nakon što su podneseni potrebni dokumenti, potpisuje se ugovor i definiše odgovarajuća stopa popusta. Da bi mu bila izdata kreditna kartica, kupac mora dostaviti sljedeće: OP obrazac (ovjerene potpise ovlašćenih zastupnika), potvrdu o registraciji / osnivanju (izvod iz poslovnog registra kompanije koji se odnosi na odluku Agencije za privredne registre), potvrdu o registraciji PDV, potvrdu iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika u poreskoj upravi (potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju), izveštaj o bonitetu izdat od strane Agencije za privredne registre, listu deponovanih potpisa, zahtjev za izdavanje GAZPROM kreditne kartice za gorivo i specifikacije vozila za potrebe izdavanja debitne kartice. Nakon što su podneseni potrebni dokumenti, potpisuje se ugovor i definiše odgovarajuća stopa popusta.

Koja je razlika između debitne i kreditne kartice?

Kreditne kartice se koriste u odnosu na limit koji se određuje na mjesečnom nivou. Sa ovim karticama, transakcije se mogu obavljati isključivo unutar tog limita, tokom jednog meseca. Fakture za obavljene transakcije se izdaju na temelju dogovorenih ugovornih odredbi. Debitne kartice se mogu koristiti samo na osnovu sredstava koja su uplaćena unaprijed. Sa ovim karticama transakcije se mogu vršiti do visine raspoloživih sredstava.

Koja je razlika između kompanijske debitne kartice i individualne debitne kartice?

Kompanijske debitne kartice (kartice s reljefnom oznakom DEBI) koriste sredstva koja se uplaćuju na račun kome pristup ima grupa kartica. Svaka kartica ima pristup ukupnom iznosu za grupu, osim ako je ograničena dnevnim, mjesečnim ili kvartalnim limitom. Individualne debitne kartice kartice s reljefnom oznakom INDI) koriste sredstva koja se uplaćuju na zaseban račun za svaku od pojedinačnih karata.

Koliko se dugo čeka na izdavanje kartice?

Nakon što je zahtjev za izdavanje kartice podnesen, kartica se može podići u roku od nekoliko dana.

Koje informacije mogu biti odštampane na karticama?

Kartice mogu sadržati registracioni broj, ime korisnika ili ime kupca (pravno lice). Na samim karticama se mogu reljefno odštampati slovne i brojčane oznake. Na karticama koje pripadaju grupi, uz ime korisnika kartice štampa se i naziv pravnog lica.

Ko može da koristi izdate kartice?

Kada je kartica sa registracionim brojem u pitanju, osoblje na benzinskoj stanici upoređuje oznake na kartici sa vozačkim tablicama i potvrdom o registraciji vozila. Kada je kartica sa ličnim imenom u pitanju, osoblje na benzinskoj stanici upoređuje podatke na kartici sa podacima iz identifikacionog dokumenta kupca. Kada je kartica sa imenom pravnog lica u pitanju, provjerava se registracioni certifikat vozila kako bi se utvrdilo da li vozilo pripada pravnom licu kome je kartica izdata.

Koji dokumenti su potrebni za izdavanje dodatnih kartica?

Zahtjev za izdavanje dodatnih kartica moguće je podnijeti u bilo kojem trenutku tokom trajanja ugovora. Da bi Vam bile izdate dodatne kartice, morate dostaviti popunjen GAZPROM zahtev za izdavanje kartice, kao i GAZPROM specifikaciju vozila. Potrebni dokumenti dostavljaju se menadžeru koji je dodijeljen Vašoj kompaniji.

Da li je moguće promijeniti tip goriva koje se plaća karticom nakon što je kartica izdata?

Nakon što je kartica izdata, moguće je promijeniti limit, kao i tip goriva koje se može njom platiti. Izmjene se mogu izvršiti podnošenjem zahteva posredstvom menadžera koji je dodijeljen Vašoj kompaniji ili putem lične službe (CMS aplikacija za kontrolu kartice).

Šta treba učiniti u slučaju gubitka ili krađe kartice?

Ako je kartica izgubljena, možete je blokirati pozivom na 08-0000-8888 (0 - 24h) ili tako što ćete stupiti u kontakt sa Gazprom menadžerom koji je dodijeljen Vašoj kompaniji.

Postoji li minimalna uplata na račun debitne kartice?

Ne postoje minimalni, ni maksimalni iznosi plaćanja.

Nakon izvršene uplate, kada sredstva na karticama postaju dostupna?

Nakon izvršene uplate, sredstva na karticama postaju dostupna narednog radnog dana nakon 9 časova ujutru (važi i subotom).

Šta treba učiniti u slučaju gubitka PIN koda?

U slučaju gubitka PIN koda, pri zaustavljanju na sljedećoj benzninskoj stanici možete da zatražite da Vam bude dodeljen novi PIN, što će biti učinjeno putem Gazprom informacionog centra. Pored toga, izdavanje novog PIN koda možete zatražiti i podnošenjem zahtjeva kod menadžera koji je dodijeljen Vašoj kompaniji.

Šta treba učiniti ako je kartica blokirana zbog pogrešnog unosa PIN koda?

Kartica biva blokirana nakon što je pri pokušaju njenog korištenja tri puta unešen pogrešan PIN kod. U tom slučaju, potrebno je da posredstvom menadžera koji je dodijeljen Vašoj kompaniji podnesete zahtjev za deblokiranje kartice i dodjelu novog koda.

Da li je moguće koristiti karticu nekoliko puta tokom jednog dana?

Nema ograničenja koja se tiču koliko puta se kartica može koristiti tokom jednog dana. Jedini ograničavajući faktori su raspoloživa sredstva i unaprijed definisani limiti za kartice.

Kako dobiti popuste pri korištenju kartice?

Popusti i rabati se dodjeljuju u skladu sa potpisanom skalom popusta, u zavisnosti od toga koliko naftnih derivata je potrošeno tokom jednog mjeseca. Na kraju svakog mjeseca obračunava se ukupni iznos i, u zavisnosti od toga kom cjenovnom razredu pripadate, dobijate knjižno odobrenje u visini izračunatog popusta.

Da li je moguće pratiti potrošnju u realnom vremenu?

Vašim GAZPROM karticama je moguće upravljati posredstvom ličnog servisa - CMS web aplikacije kojoj možete pristupiti sa bilo kojeg računara koji zadovoljava tehničke uslove. Zahtjev za pristup ličnom servisu se podnosi menadžeru koji je dodeljen Vašoj kompaniji, nakon čega će Vam biti prosljeđeni parametri za pristup i uputstvo za upotrebu. Ukoliko želite, mi Vam možemo održati obuku o korištenju servisa. Lični servis Vam omogućava da u svakom trenutku imate pregled svih izdatih kartica, da imate uvid u njihove limite i tipove goriva za čije plaćanje se koriste, da pratite transakcije u realnom vremenu, kao i da primate niz korisnih izveštaja o potrošnji i vrijednosti i obimu transakcija po kartici.

Da li je moguće prenijeti sredstva sa pojedinačne kartice ili grupe kartica?

Prenos sredstava među grupama kartica ili pojedinačnim karticama moguće je izvršiti podnošenjem zahtjeva za prenos sredstava kod Gazprom menadžera koji je dodijeljen Vašoj kompaniji ili putem ličnog servisa, preko naredbe "Rad sa karticom" - "Prenos sredstava".

Da li je moguće platiti dio računa karticom, a ostatak nekim drugim sredstvom plaćanja?

Ne , transakciju na benzinskoj stanici nije moguće izvršiti različitim sredstvima plaćanja. Zbog toga je važno provjeriti stanje na kartici prije nego što sipate gorivo.

Kada je, nakon izvršene uplate, moguće koristiti plaćenu količinu litara na CD kartici?

Ako je plaćanje izvršeno u gotovini, onda će Vam plaćeni litri na kartici biti dostupni sledećeg dana. Ako se plaćanje vrši sa računa u inostranstvu, onda je za to potrebno 3 do 4 dana.

Zašto se broj litara vraća na nulu na kraju svakog kvartala?

Broj litara se vraća na nulu, jer se neiskorišćeni litri iz jednog kvartala ne mogu dodati litrima u sljedećem kvartalu, ali se preostala sredstva mogu iskoristiti kako bi bila smanjena suma pri sljedećoj uplati.

Da li moguće kupovati sve vrste goriva putem jedne IC finansijske kartice?

Ne. Zbog izuzeća od PDV-a, jednom IC finansijskom karticom moguće je kupovati samo jednu vrstu goriva.