Politika privatnosti

Poslovna praksa kompanije NIS a.d. Novi Sad u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem podataka, putem ove ili bilo koje druge Internet prezentacije u vlasništvu, regulisana je putem trenutno važeće polise objavljene na javnoj prezentaciji. Ova polisa može biti dopunjena u slučaju proizvoda ili usluga koje imaju sopstvenu polisu privatnosti. Ova polisa privatnosti ne reguliše privatnost u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju mimo Internet prezentacije, drugih Internet prezentacija, ili proizvodima i uslugama kod kojih je polisa privatnosti regulisana Ugovorom.
Ova Internet prezentacija, proizvodi i usluge su predviđene za osobe svih uzrasta.

Prikupljanje podataka

Veći deo ove Internet prezentacije posjetilac zvaničnog web sajta NIS a.d. Novi Sad, u daljem tekstu Posjetilac, može pregledati bez unosa bilo kakvih ličnih informacija. Određeni dijelovi ove Internet prezentacije mogu od Posjetioca zatražiti neke lične informacije, okviru popunjavanja i slanja on-line formulara. Korišćenje ovih dijelova Internet prezentacije je u potpunosti opciono. Ukoliko se Posjetilac odluči da pregleda, odnosno koristi ove delove Internet prezentacije, postoji mogućnost obaveznog unosa određenih informacija. Ukoliko Posjetilac ne unese obavezne informacije, na žalost, neće moći da koristi dio Internet prezentacije za koji se navedene informacije zahtjevaju. Posjetilac koji je dao lične informacije u okviru popunjavanja i slanja on-line formulara, ima pravo da zatraži njihovo brisanje ili izmjene kao i to da ima uvid u način čuvanja i obrade tih podataka.
 
Tokom korišćenja Internet prezentacije, proizvoda i usluga, NIS a.d. Novi Sad takođe može prikupljati određene informacije o računaru Korisnika kako bi unaprijedio Internet prezentaciju, proizvode i usluge. Primjera radi, promenljive iz radnog okruženja: tip Internet čitača (Internet Browser), vrsta operativnog sistema, rezolucija ekrana, ulazne i izlazne stranice, shema kretanja po Internet prezentaciji, ID sesije (jedinstveni identifikator koji se dodjeljuje Internet čitaču prilikom povezivanja s Internet prezentacijom), IP (Internet Protocol) adresa računara Posjetioca će biti zapisani u log fajl na serveru. NIS a.d. Novi Sad ove informacije koristi za mjerenje prometa i protoka podataka putem Internet prezentacije, kao i korišćenja određenih proizvoda i usluga. Informacije koje se tom prilikom prikupljaju neće se koristiti za povezivanje s ličnim informacijama ukoliko nemamo odobrenje Posjetioca, sem ukoliko je suprotno navedeno u ovoj polisi privatnosti.
 
NIS a.d. Novi Sad ima pravo pravljenja rezervnih kopija dijela ili cjelokupnih podataka (uključujući konfiguraciju, sadržaje, programe, poruke i drugo) i čuvanja kopija tih podataka za potrebe održavanja sistema. Ove kopije su namjenjene potrebama NIS a.d. Novi Sad.
Korišćenjem ove Internet prezentacije, proizvoda i usluga, Posjetilac se saglašava i u potpunosti prihvata da lične informacije prikupljene putem Internet prezentacije, proizvoda i usluga mogu biti prenošene preko nacionalnih granica, skladištene i procesirane u bilo kojoj zemlji na svijetu gde NIS a.d. Novi Sad ima kancelarije ili tehničku opremu. Takođe, Posjetilac prihvata mogućnost da u određenim zemljama, procesiranje informacija može biti povjereno trećim licima ili kompanijama, poput procesora kreditnih kartica, transportnim agentima ili kompanijama, web hosting kompanijama, poštanskim i e-mail kompanijama, kao i kompanijama koje se bave analitikom Internet saobraćaja. Lične informacije Posjetioca će biti dostupne trećim licima, u takvim slučajevima, samo kako bi kompletirali svoje usluge, i neće biti dostupne za njihove lične potrebe ili dalju distribuciju.

Kako se koriste prikupljeni podaci

NIS a.d. Novi Sad prikuplja informacije kako bi olakšao upotrebu Internet prezentacije, kao i da bi spriječio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru iste. Informacije se takođe koriste za sve beneficije koje mogu proizići iz korišćenja određenih proizvoda i usluga, poput tehničke podrške koja je dostupna samo registrovanim korisnicima. Informacije se mogu koristiti i u cilju pružanja lično prilagođenog iskustva u korišćenju Internet prezentacije, informacija vezanih za nove proizvode i usluge, specijalnih ponuda, kao i drugih sličnih informacija.
NIS a.d. Novi Sad može prikupljati informacije o korišćenju Internet prezentacije, proizvoda i usluga, poput broja preuzimanja određenih fajlova, tipova usluga, dnevnog broja korisnika Internet prezentacije, broja pregledanih stranica, IP adrese računara. Ove informacije se prikupljaju u agregatnoj formi bez pojedinačne identifikacije, iako se IP adrese i ID sesije mogu koristiti u slučajevima preventive zlouptreba i nelegalnih aktivnosti. NIS a.d. Novi Sad ove agregatne statističke informacije koristi kako bi unapredio Internet prezentaciju, proizvode i usluge, i pružio što relevantnije iskustvo našim korisnicima, kao i u potrebe statističkih analiza.

Poštovanje ličnih informacija

NIS a.d. Novi Sad prepoznaje i poštuje važnost odgovorne upotrebe podataka prikupljenih putem Internet prezentacije, proizvoda i usluga. NIS a.d. Novi Sad će poštovati  prava Posetioca po pitanju pristupa, ispravki i uklanjanja ličnih informacija. NIS a.d. Novi Sad može iskomunicirati određene informacije s Posetiocem, po pitanju proizvoda, usluga i specijalnih ponuda, sem u slučaju da je Posetilac odlučio da takve informacije ne prima, ili su iste zabranjene zakonom. U određenim slučajevima se informacije ipak mogu iskomunicirati sa Posjetiocem, ukoliko je to neophodno, kako bi nesmetano nastavio s korišćenjem Internet prezentacije, određenih proizvoda i usluga. U slučajevima gde je to po zakonu neophodno, NIS a.d. Novi Sad će predati lične informacije Posjetioca nadležnim službama.

Zaštita ličnih informacija

Lične informacije Posjetioca koje su u vezi s registracijom na Internet prezentaciji, samom Internet prezentacijom, proizvodima i uslugama se nazivaju Registracionim informacijama. Registracione informacije se zaštićuju na više načina. Same registracione informacije se čuvaju na zaštićenim serverima, kojima samo određeno osoblje NIS a.d. Novi Sad ima pristup. Sve registracione informacije se štite enkripcijom prilikom njihovog slanja ili transfera na druge servere. Same šifre koje se koriste su takođe zaštićene enkripcijom.

Javne internet prezentacije

Molimo vas da obratite pažnju da ukoliko objavljujete sadržaje na javnim blog, chat, forum, ili bulletin board diskusijama ili Internet prezentacijama, sve informacije su javno dostupne posjetiocima te Internet prezentacije. Sve lične informacije koje koristite prilikom registracije na sličnim sajtovima, za potrebe registracije, korisničkog profila ili samog objavljivanja sadržaja su najčešće javno dostupne, mogu biti čitane ili prikupljane od strane trećih lica. NIS a.d. Novi Sad nije odgovoran za bilo kakve lične ili druge informacije koje Posjetilac objavi na gore navedenim ili sličnim Internet prezentacijama.